Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky (VOP) spoločnosti Business group, s.r.o.

Úvod

Tento dokument predstavuje Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „ VOP“) spoločnosti Business group s. r. o., so sídlom 080 01 Prešov, Jesenského č. 13847/62A, IČO: 53 475 160, zapís. v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka č. 41514/P (ďalej len „ Poskytovateľ“). Tieto VOP upravujú podmienky poskytovania služieb poskytovateľom tak, že ustanovujú práva a povinnosti týkajúce sa všetkých vzťahov poskytovateľa vznikajúcich medzi ním a členmi Klubu pri užívaní služieb a výhod členov Klubu. Práva a povinnosti člena Klubu patria každému, ktorý je oprávnený užívať portál www.justitor.sk, ktorý sa prostredníctvom svojho používateľského účtu a hesla prihlási na tento portál s cieľom využívať služby a výhody Klubu. Rozsah oprávnení a výhod člena Klubu si určí každý člen sám pri a po registrácii, a to výberom zo skupín služieb a výhod poskytovaných Poskytovateľom za určený poplatok, ktorý predstavuje prístup na Portál pre člena Klubu.

Nižšie uvedené VOP sa v zmysle § 273 Obchodného zákonníka platného v SR stávajú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o členstve uzatvorenej medzi Poskytovateľom a členom Klubu (ďalej len „Zmluva“) a upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce zo Zmluvy. Svojim návrhom na uzatvorenie Zmluvy, resp. prijatím ponuky Poskytovateľa na uzatvorenie Zmluvy, vyjadruje člen klubu súhlas so všetkými ustanoveniami týchto VOP. Odchylné dojednania v Zmluve majú prednosť pred znením týchto VOP.

I. Definície základných pojmov

Portál – internetová doména www.justitor.sk vlastnená a prevádzkovaná Poskytovateľom za účelom poskytovania prístupu členov Klubu

Používateľský účet – je to prostriedok na prístup na portál pre člena Klubu

Heslo - jedinečný reťazec písmen a číslic slúžiaci na prístup k používateľskému účtu

Advokát/advokátska kancelária - Advokát alebo advokátska kancelária ako spolupracujúci partner Poskytovateľa a oprávnená poskytovať právne poradenstvo ako aj právne služby

Balík služieb - súbor služieb a výhod využívaný členom Klubu v rozsahu stanovenom vo VOP

Poplatok - suma finančných prostriedkov platená členom klubu na účet Poskytovateľa ako prístup člena Klubu na Portál vo výške podľa balíka služieb

II. Členstvo v Klube

1.

Člen Klubu, pred vstupom do Klubu, bližšie nedefinovaná fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba alebo obec (ďalej len „člen Klubu”) , prejaví záujem o členstvo v Klube, na základe ktorého chce využívať služby a výhody Klubu.

2.

Člen Klubu zaujímajúci sa o členstvo v Klube, navštívi portál, kde prostredníctvom vopred určeného postupu, vyplní registračný formulár ako záujemca o členstvo v Klube. Následne si zvolí balík služieb, ktoré chce ako člen Klubu využívať. Po vybratí balíka služieb pristúpi takýto záujemca o členstvo k prijatiu VOP. Pokiaľ by záujemca o členstvo neprijal VOP, členstvo v Klube nemôže vzniknúť. Po prijatí VOP obdrží od Poskytovateľa platobné informácie na úhradu prístupu na Portál. Po úhrade platby, teda po prijatí platby na účet Poskytovateľa, záujemcovi vznike právo užívať Portál, môže aktívne začať s využívaním výhod podľa rozsahu určeného v balíku služieb v súlade so VOP.

3.

Rozsah členstva člena Klubu je určený najskôr pri registrácii za člena Klubu, a to určením balíka služieb.

4.

Zmena rozsahu člena Klubu, teda zmena balíka služieb je možná na základe žiadosti, ktorú člen Klubu vyplní prostredníctvom portálu a odošle Poskytovateľovi. Zmena balíka služieb je účinná úhradou platby za daný balík služieb – prístup na Portál.

III. Služby

1.

Člen Klubu má oprávnenie čerpať služby členstva Klubu, a to v rozsahu podľa balíka služieb – rozsahu prístupu na Portál, ktorý využíva a VOP.

2.

Člen klubu má oprávnenie položiť Poskytovateľovi otázku, ktorú Poskytovateľ spracuje prostredníctvom advokáta/advokátskej kancelárie, a to do 24 hodín od akceptácie otázky, čo znamená, že Poskytovateľ má 24 hodín na vypracovanie a odoslanie odpovede na otázku, ktorú od člena Klubu prijal. V prípade, že na spracovanie otázky bude potrebná doba dlhšia ako 24 hodín, bude o tom člen Klubu včasne informovaný. Oznámená nová lehota na spracovanie dopytu začína plynúť doručením oznámenia o predĺžení lehoty. Advokát/advokátska kancelária môže v prípade nejasností, prípadne neúplných informácii žiadať od člena Klubu doplnenie otázky o skutočnosti podstatné na zodpovedanie otázky. Ak si advokát/advokátska kancelária vyžiada doplnenie otázky, 24 hodinová alebo predĺžená lehota neplynie a začína plynúť až momentom doplnenia otázky. Celková lehota na spracovanie otázky nepresiahne dobu 5 dní.

3.

Člen Klubu má oprávnenie, aby mu na základe jeho požiadavky Poskytovateľ v rozsahu balíka služieb vyhotovil požadovaný právny dokument. Advokát/advokátska kancelária môže v prípade nejasností, prípadne neúplných informácii žiadať od člena Klubu doplnenie informácií o skutočnosti podstatné na vypracovanie právneho dokumentu. Ak si advokát/advokátska kancelária vyžiada doplnenie požiadavky na vypracovanie právneho dokumentu lehota neplynie a začína plynúť až momentom doplnenia údajov požadovaných advokátom/advokátskou kanceláriou. Lehota na vypracovanie je 72 hodín.

4.

Plynutie stanovenej lehoty podľa bodov III ods. 2 a III ods. 3 sa začína vždy na nasledujúci pracovný deň o 8:00 hod. V prípade, ak je požiadavka od člena Klubu zadaná v deň pracovného voľna alebo počas sviatku, začína plynúť lehota na spracovanie požiadavky, najbližší pracovný deň o 8:00 hod.

IV. Výhody člena Klubu

1.

Okrem služieb, ktoré využíva člen Klubu, tak ako sú špecifikované v bode III ods. 2 a III ods. 3 VOP, má člen Klubu oprávnenie čerpať aj ďalšie výhody.

2.

Člen Klubu môže využívať výhody členstva Klubu, a to možnosť úplnej úhrady odmeny za poskytovanie právnych služieb advokátom/advokátskou kanceláriou poskytovateľom v rozsahu balíka služieb, ktorý využíva.

3.

Člen Klubu má nárok na úhradu odmeny za právne služby poskytnuté advokátom/advokátskou kanceláriou v plnej výške, a to v rozsahu

určenom balíkom služieb, ktoré člen Klubu využíva vo forme priamej úhrady odmeny za tieto služby advokátovi/advokátskej kancelárii ak

splní podmienky, splnil si všetky svoje povinnosti vyplývajúce mu z členstvo v Klube.

4.

Člen Klubu má nárok na 50 %-nú zľavu z odmeny za právne služby poskytnuté advokátom/advokátskou kanceláriou v rozsahu určenom balíkom služieb, ktoré člen Klubu využíva vo forme priamej úhrady odmeny za tieto služby advokátovi/advokátskej kancelárii ak splní nasledovné podmienky:

- Člen Klubu uzatvoril zmluvy o poskytovaní právnych služieb s advokátom/advokátskou kanceláriou poskytujúcou právne služby,

- Komunikuje s advokátom/advokátskou kanceláriou vo veciach plnenia zmluvy o poskytovaní právnych služieb prostredníctvom portálu,

- Riadne si splnil a plní všetky svoje povinnosti vyplývajúce mu z členstva v Klube; má zaplatené poplatky za prístup na Portál,

- Vyčerpal svoje možností plnej úhrady odmeny za poskytovanie právnych služieb v rozsahu balíka služieb, ktorý využíva.

5.

Člen Klubu nemá nárok na úhradu, resp. poskytnutie 50%-nej zľavy, za náhradu za stratu času a réžijného paušálu advokáta/advokátskej kancelárie určenej vyhláškou č. 655/2004 Z. z. Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb v platnom znení, tak ako aj nemá nárok na úhradu hotových výdavkov advokáta/advokátskej kancelárie, ako je napr. ale neobmedzujúcich sa na cestovné, ubytovanie, poplatky a podobne.

V. Balíky služieb – Poplatok za prístup na Portál

Balík služieb: OBEC – člen Klubu má nárok na:

- vypracovanie štyroch (4) individuálnych právnych dokumentov (zmlúv, VZN a pod.) za mesiac

- poskytnutie právneho poradenstvo – konzultácií (telefonicky, online)

- preplatenie 4 úkonov právnej služby za kalendárny mesiac, maximálne však do výšky 396€, nezahrňuje súdne spory

Balík služieb: FO živnostník / Obchodná spoločnosť – člen Klubu má nárok na:

- vypracovanie troch (2) individuálnych právnych dokumentov (zmlúv a pod.) za mesiac

- poskytnutie právneho poradenstvo – konzultácií (telefonicky, online)

- preplatenie 3 úkonov právnej služby za kalendárnym mesiac, maximálne však do výšky 264€, nezahrňuje súdne spory

- vypracovanie jedného (1) kvalifikovaného dokumentu (-ov) k vykonaniu zmien v príslušnom registri

Balík služieb: Realitná kancelária – člen Klubu má nárok na:

- vypracovanie piatich (5) individuálnych právnych dokumentov (zmlúv a pod.) za mesiac

- poskytnutie právneho poradenstvo – konzultácií (telefonicky, online)

- preplatenie 6 úkonov právnej služby za kalendárnym mesiac, maximálne však do výšky 396€, nezahrňuje súdne spory

Cenník toho-ktorého balíka služieb je uvedený na stránke: www.justitor.sk.

VI. Využívanie služieb

1.

Člen Klubu má oprávnenie na nerušené užívanie portálu. Poskytovateľ mu takéto užívanie portálu musí umožniť.

2.

Pokiaľ bude portál nedostupný na užívanie členovi, má Poskytovateľ 24 hodín na jeho opätovné sprístupnenie. Táto lehota je predĺžená v prípade, ak Poskytovateľ vykonáva na portáli údržbu a upozornil používateľov portálu na túto údržbu aspoň 24 hodín pred začatím vykonávania údržby.

3.

Člen Klubu je povinný užívať portál takým spôsobom, aby svojim konaním neporušoval právne predpisy Slovenskej republiky.

4.

Člen Klubu nesmie užívať portál takým spôsobom, ktorým by došlo k spáchaniu trestného činu.

5.

Člen Klubu nesmie poskytnúť prístup na svoj používateľský účet inej osobe. Poskytnutie prístupu na používateľský účet nezbavuje člena Klubu zodpovednosti za úkony vykonané prostredníctvom používateľského účtu.

6.

Služby, ktoré člen Klubu nevyužije v príslušnom mesiaci, za ktorý mu prináležia, sa neprenášajú do nasledujúceho mesiaca a prepadajú členovi Klubu.

7.

Akékoľvek užívanie služieb člena Klubu z balíka služieb v rámci kalendárneho mesiaca sa považuje za užívania balíka služieb v celosti a člen Klubu po využití akejkoľvek služby nemá nárok na vrátenie už uhradeného poplatku.

VII. Vyhlásenia o zodpovednosti

1.

Poskytovateľ nepreberá zodpovednosť za akékoľvek správanie a prípadne kroky člena Klubu na základe poskytnutých odpovedí na otázky, alebo poskytnutých právnych dokumentov.

2.

Poskytovateľ nepreberá zodpovednosť za úplnosť poskytnutých informácii členovi Klubu, nakoľko Poskytovateľ odpovedá iba na situáciu popísanú v otázke.

3.

Člen Klubu zodpovedá za svoj používateľský účet. Akékoľvek použitie, zneužitie alebo nakladanie s užívateľským účtom, nezakladá akúkoľvek zodpovednosť Poskytovateľa. Za svoj používateľský účet a prístup k nemu, teda potrebu uchovania tajnosti hesla, nesie člen Klubu sám.

VIII. Práva a Povinnosti

1.

Poskytovateľ má právo na zmenu obsahu na portáli. Všetky informácie, ktoré Poskytovateľ zverejní na portáli sú jeho majetkom a podliehajú korekcii vykonávanej Poskytovateľom.

2.

Člen Klubu má právo na prístup k portálu, okrem situácii, kedy tento prístup obmedzený.

3.

V prípade, ak dôjde k ukončeniu členstva člena Klubu, Poskytovateľ sa zaväzuje, že zabezpečí vyporiadanie pohľadávok medzi členom Klubu a advokátom/advokátskou kanceláriou, ak k vzniku takýchto pohľadávok došlo.

4.

Poskytovateľ má povinnosť zabezpečiť riadny, nerušený, bezpečný a bezproblémový priebeh komunikácie člena Klubu s advokátom/advokátskou kanceláriou, ktorá prebieha na základe zmluvy o poskytovaní právnych služieb uzavretej medzi členom Klubu a advokátom/advokátskou kanceláriou.

IX. Platobné podmienky

1.

Člen Klubu sa zaväzuje, že si bude platiť za prístup do Portálu riadne, včas a vo výškach určenej v Zmluve alebo vo VOP, a to každý mesiac. Ďalej sa člen Klubu zaväzuje, že prvú platbu vykoná bezodkladne po registrácii za člena Klubu. V Prípade, že prvá platba nebola uhradená sa záujemca napriek registrácii nestane členom Klubu.

2.

Prístup na Portál je splatný odo dňa doručenia platobných údajov, a to prostredníctvom prevodu na bankový účet Sprostredkovateľa.

3.

Po uhradení prístupu na Portál má právo člen Klubu žiadať o zaslanie elektronickej faktúry prostredníctvom e-mailu. Faktúra bude zaslaná Poskytovateľom bezodkladne po potvrdení prijatia platby od člena Klubu, ktorý o vydanie faktúry požiadal.

X. Ukončenie členstva v Klube

1.

Členstvo člena klubu zanikne:

- neuhradením poplatku za prístup na Portál vo výške a stanovenej lehote

- písomnou dohodou medzi členom Klubu a Poskytovateľom

- neprijatím zmien VOP

- závažným porušením zmluvných podmienok

- odstúpením od Zmluvy

2.

Poskytovateľ sa zaväzuje, že v prípade ukončenia členstva v Klube bude riešiť akékoľvek pohľadávky, ktoré vznikli členovi Klubu počas obdobia jeho členstva v Klube, a to najmä voči advokátovi/advokátskej kancelárie.

3.

Ak v čase ukončenia členstva v Klube má člen Klubu nevyčerpané služby z balíka služieb má sa za to, že vyčerpal všetky služby z balíka služieb.

XI. Zastupovanie advokátom

1.

Ako jedna z výhod členstva v Klube je možnosť člena vybrať si zo zoznamu spolupracujúcich advokátov/advokátskej kancelárie svojho zástupcu, s ktorým bude spolupracovať člen Klubu na základe zmluvy o poskytovaní právnych služieb. Tento vzťah medzi členom Klubu a advokátom/advokátskou kanceláriou sa riadi osobitnou zmluvou uzavretou na základe postupu špecifikovaného vo VOP.

2.

Ak člen klubu prejaví záujem o spoluprácu s advokátom/advokátskou kanceláriou a chce uzavrieť zmluvu o poskytovaní právnych služieb, požiada prostredníctvom portálu Poskytovateľa o výber advokáta/advokátskej kancelárie podľa príslušnej oblasti práva. Požiadavka člena Klubu na uzavretie zmluvy o poskytovaní právnych služieb musí obsahovať špecifikáciu požiadavky, konkrétne o aký druh služby má záujem ako napríklad:

- Právne zastupovanie vrátane špecifikácie ako je rokovanie s protistranou, zastupovanie v konaniach pred orgánmi štátnej správy, samosprávy, súdmi alebo pre akékoľvek konanie s tretími osobami,

- Vyhotovenie právnej analýzy,

- Iná právna služba s uvedením špecifikáciu potrieb klienta.

Advokát/advokátska kancelária vybraná Poskytovateľom má právo požiadať člena Klubu o dodatočné informácie, a to najmä no nie

výhradne informácie potrebné pre stanovenie výšky odmeny na poskytovanie právnych služieb. V prípade ak advokát/advokátska kancelária

príjme člena Klubu ako klienta zašle mu návrh zmluvy o poskytovaní právnych služieb spolu s vyčíslením zálohy na právne služby členovi

Klubu.

3.

Služba, ktorá má byť poskytnutá advokátom na základe zmluvy o poskytovaní právnych služieb sa môže týkať iba takých skutočností, ktoré vznikli alebo nastali nie skôr ako 30 dní od prijatia člena Klubu do Klubu. Skutočnosti, ktoré vznikli alebo nastali skôr ako 30 dní od prijatia člena Klubu do Klubu nie je možné riešiť prostredníctvom využívania výhod Klubu. Ak člen Klubu má záujem o riešenie skutočností, ktoré vznikli skôr ako 30 dní od prijatia člena Klubu do Klubu s advokátom/advokátskou kanceláriou, je mu umožnená takáto služba, avšak mimo balíka služieb, po samostatnej dohode s advokátom/advokátskou kanceláriou za cenu vo výške určenej Vyhláškou Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 655/2004 Z.z zníženej o 50 %. Platby člena Klubu advokátovi/advokátskej kancelárii, platené za služby poskytnuté mimo balíka služieb podľa bodu XI ods. 3 sa riadia pravidlami ustanovenými v bode IV ods. 4. VOP.

4.

Po tom ako sa člen Klubu a advokát/advokátska kancelária dohodli na uzavretí zmluvy o poskytovaní právnych služieb, je člen Klubu, ktorý je klientom advokáta/advokátskej kancelárie, povinnosť uhradiť advokátovi/advokátskej kancelárií zálohu za právne služby, a to v hodnote odhadovaných hotových výdavkov, náhrady straty času a tiež paušálnej úhrady za tri úkony právnej služby. Po zaplatení zálohy za právne služby pristúpi advokát/advokátska kancelária bezodkladne k vykonaniu úkonov právnej služby.

5.

Ak člen Klubu ako klient využije právne služby advokátskej kancelárie v rozsahu vyššom ako je priznaný členovi Klubu v balíku služieb, ktorý využíva a ich platba je zabezpečená Poskytovateľom, je advokát/advokátska kancelária oprávnená požadovať zálohu za vykonania jednotlivých právnych úkonov, a to vo výške 50% hodnoty vykonávaného úkonu predmetnej právnej služby a 100% odhadovaných hotových výdavkov, náhrady straty času a tiež paušálnej náhrady.

6.

Advokát/advokátska kancelária má právo vypovedať zmluvu o poskytovaní právnych služieb, a to z nasledujúcich dôvodov:

- člen Klubu, ktorý je klientom neuhradil odmenu advokátovi/advokátskej kancelárii,

- členovi Klubu skončilo členstvo v klube na základného jedného z dôvodov uvedených bode X ods. 1 VOP.

7.

Výpoveď zmluvy o poskytovaní právnych služieb daná advokátom/advokátskou kanceláriou je účinná doručením klientovi. V prípade, že advokát/advokátska kancelária ešte nevykonala uhradené úkony, prípadne vykonala len niektoré úkony, vráti nespotrebovanú pomernú časť zaplatenej zálohy.

XII. Zmeny VOP

1.

Tieto VOP sú platné od ich zverejnenia na portáli Poskytovateľa. Každý člen Klubu registráciou pristúpil k VOP. Poskytovateľ si vyhradzuje právo tieto VOP meniť, dopĺňať a rušiť.

2.

Ak Poskytovateľ pristúpi k zmene VOP je povinný o tejto zmene člena Klubu informovať. Povinnosť Poskytovateľa informovať o zmene VOP bude splnená, keď Poskytovateľ zverejní plánované zmeny vo VOP na portáli a to aspoň 15 dní pred dňom ich platnosti. Člen Klubu bude v tejto lehote vyzvaný na akceptáciu nového znenia VOP, a to prostredníctvom portálu. Ak člen Klubu do účinnosti zmenených VOP nevyužije svoje právo odstúpiť od Zmluvy, budú mu VOP zaslané prostredníctvom e-mailu s výzvou na ich prijatie. Nedostatok aktivity zo strany člena Klubu, ako aj neprejavenie záujmu na odmietnutie zmien VOP sa považujú za prijatie zmien VOP. V prípade neprijatia zmien VOP sa zrušujú všetky Zmluvy uzatvorené medzi členom Klubu a Poskytovateľom ku dňu predchádzajúcemu nadobudnutiu účinnosti zmeny, Poskytovateľ pristúpi k obmedzeniu prístupu bývalého člena Klubu, ktorý po ukončení členstva bude mať iba pasívny prístup.

3.

Pre doručovanie písomností platí, že doporučená zásielka zaslaná na adresu elektronickej pošty zmluvnej strany uvedená pri registrácii za člena Klubu alebo písomne oznámenú druhej zmluvnej strane, sa bude považovať vždy za doručenú do 5 pracovných dní od jej odoslania.

4.

Účinnosť zmeny bude vždy priamo uvedená v zmene VOP.


XIII. Riešenie sporov

1.

Členovia Klubu a Poskytovateľ prehlasujú, že akékoľvek prípadné spory vyplývajúce z prevádzkovania Klubu a členstva v Klube budú riešiť predovšetkým vzájomnou dohodou.

2.

Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory, ktoré medzi nimi z týchto VOP alebo v súvislosti s nimi vzniknú (vrátane sporov o ich platnosť a výklad) rozhodne v rozhodcovskom konaní stály rozhodcovský súd vybraný zo zoznamu stálych rozhodcovských súdov vedený Ministerstvom spravodlivosti SR (ďalej len „ Rozhodcovský súd“), jediným rozhodcom ustanoveným predsedom Rozhodcovského súdu, a to v súlade so Štatútom a Rokovacím poriadkom Rozhodcovského súdu.

3.

Zmluvné strany sa dohodli, že všetky písomnosti sa im v rozhodcovskom konaní budú doručovať na adresu elektronickej pošty, ktorú uvedie člen Klubu v registrácii alebo vo svojom profile na www.justitor.sk a na adresu elektronickej pošty Prevádzkovateľa: justitor@justitor.sk.

XIV. Spracovanie osobných údajov a Súhlas so spracovaním osobných údajov

1.

Člen Klubu pristúpením ku VOP, v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov udeľuje Poskytovateľovi dobrovoľný súhlas na spracovanie svojich osobných údajov poskytnutých Poskytovateľovi.

2.

Poskytovateľ spracúva osobné údaje člena Klubu na účel identifikácie člena Klubu, správy aktívnej agendy člena Klubu, archivácie údajov podľa povinností ustanovených v platných právnych predpisoch Slovenskej republiky a v iných situáciách kedy je to Poskytovateľova povinnosť.

3.

Poskytovateľ spracúva osobné údaje v rozsahu stanovenom právnymi predpismi Slovenskej republiky, uložených v rozhodnutiach príslušných orgánov alebo v iných prípadoch na základe požiadavky člena Klubu.

4.

Poskytovateľ spracúva osobné údaje na účel vykonávania marketingu alebo marketingového prieskumu v nevyhnutnom rozsahu na základe súhlasu člena Klubu. Súhlas platí po dobu trvania členstva v Klube a po dobu jedného roka po ukončení členstva v Klube. Člen Klubu môže súhlas kedykoľvek, bezplatne a bez uvedenia dôvodu odvolať. Odvolanie súhlasu môže vykonať písomne alebo elektronicky.


XV. Všeobecné a záverečné ustanovenia

1.

Tieto všeobecné podmienky alebo ich zmena nadobúdajú platnosť ich zverejnením na internetovej stránke www.justitor.sk a ich sprístupnením na používateľskom účte členov Klubu.

2.

Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú voči členom Klubu účinnosť momentom platného súhlasu členom klubu, alebo nevyjadrením záujmu o odmietnutie zmien VOP.

3.

Akékoľvek vzťahy, ktoré nie sú upravené VOP a vzniknú na základe alebo v dôsledku členstva v Klube sa budú riadiť platným právnym poriadkom Slovenskej republiky.

4.

VOP sa v celom rozsahu spravujú právnym poriadkom SR, a to aj v prípade, ak člen klubu nemá sídlo (miesto podnikania) na území Slovenskej republiky. Vzťahy, ktoré nie sú upravené VOP sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky, najmä zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.

5. Tieto Podmienky nadobudnú účinnosť dňa 20.01.2019.